DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Seminarium odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00 w sali numer 327 w budynku 21 (Auditorium Maximum) przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Do udziału zapraszamy osoby zaangażowane w działanie organizacji pozarządowych, w tym w szczególności organizacji strażniczych. Seminarium ma na celu przybliżyć działaczom tych organizacji problematykę prawnej regulacji dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem wystąpień będzie katalog podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia oraz najczęściej występujące przesłanki negatywne. Analizie zostaną także poddane konstytucyjne podstawy oraz granice prawa dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.