Seminarium Obywatelskie

Dostęp do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

 06.12.2017   |   g. 17:00    |  UKSW   | Warszawa  

 

O PROJEKCIE

Celem projektu jest przygotowanie materiału informacyjnego pt. „Kompendium Wiedzy: prawa obywatela a samorząd terytorialny”. W skład materiału wejdą między innymi: kodeks dobrych prawnych działań jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie którego możliwe będzie wstępne weryfikowanie działań urzędu pod kątem ich prawidłowości. Materiał uzupełnią case study z działalności strażniczej i przykłady nieprawidłowości działań samorządu. Case studies dotyczyć będą zasad gospodarowania mieniem samorządu terytorialnego, w tym mieniem przedsiębiorstw komunalnych, zasad zapobiegania nepotyzmowi i kumoterstwu, przepisów prawa zamówień publicznych – w kontekście możliwych jego naruszeń ze strony samorządu, zgłaszania możliwego popełnienia przestępstw, postępowań administracyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie powyższe materiały zostaną przygotowane przez aktywnych społeczników sektora obywatelskiego a także prawników-praktyków i przedstawicieli świata akademickiego.

Seminarium Obywatelskie będzie mieć postać spotkania się przedstawicieli różnorodnych środowisk: przedstawicieli sektora obywatelskiego, prawników-praktyków, przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się zagadnieniami administracji. Celem seminarium będzie wymiana doświadczeń i pomysłów dotyczących roli czynnika obywatelskiego dla sprawnego działania samorządu terytorialnego. Seminarium będzie miało charakter jednodniowy i weźmie w nim udział sześciu panelistów, z których każdy wygłosi krótkie wystąpienie (15-20 minut). Po każdym wystąpieniu przewidziana jest dyskusja dotycząca zagadnienia. Przewidziane jest poruszenie następujących tematów: rola kontroli obywatelskiej samorządu w prewencji przestępstw; najczęstsze problemy w dostępie do informacji publicznej; podstawowe nieprawidłowości w udostępnianiu informacji przez samorządy – z propozycjami kodeksu dobrych praktyk; sposoby formułowania pytań do organów; sposoby zapobiegania nepotyzmowi i kumoterstwu; przepisy prawa zamówień publicznych w samorządzie; główne postępowania administracyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.