Fomularz Kontaktowy

3 + 13 =

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (zwanym dalej Administratorem) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w powyższych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani pytanie. Informujemy, że przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane podane przez Pana/Panią w niniejszym formularzu zostaną usunięte niezwłocznie po upływie przewidzianego w przepisach prawa okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt  pisząc na adres siedziby Administratora: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa lub mailowo na adres biuro@konfederacjaipr.pl